Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ochrona danych osobowych


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także RODO.

W związku z tym informujemy o możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o zasadach na jakich odbywa się to przetwarzanie.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, z siedzibą przy pl. Seniora 4, 59-400 Jawor.
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

Od kogo zbieramy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe pobieramy od osoby, której dane dotyczą lub od rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej).
Dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania możemy pobrać z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie są podstawy prawne przetwarzania tych danych?

W zależności od konkretnej sytuacji Państwa dane osobowe przetwarzane będą w niżej podanych celach:

 • obsługi użytkownika biblioteki – zgodnie z art.6 ust.1 lit.c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • realizacji wydarzeń związanych z działalnością biblioteki takich, jak spotkania, konkursy, zajęcia - zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. e) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych (…) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (…);
 • realizacji projektu - zgodnie art.6 ust.1 lit.a) oraz lit.b) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych (…) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (…) lub do podjęcia działań (…) przed zawarciem umowy;
 • zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w bibliotece – zgodnie z art.6 ust.1 lit.c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - zgodnie z art.6 ust.1 lit.e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (…);
 • kontaktowania się z Panią/Panem – zgodnie z art.6 ust.1 lit.a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (…);
 • publikacji wizerunku - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych (…);
 • przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (…) lub do podjęcia działań (…) przed zawarciem umowy;
 • zawarcia i wykonania umowy – zgodnie z art.6 ust.1 lit.b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (…) lub do podjęcia działań (…) przed zawarciem umowy;
 • prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej – zgodnie z art.6 ust.1 lit.c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Jak długo możemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe pobrane na podstawie wyrażonej zgody (m.in. dane kontaktowe w postaci adresu email i numeru telefonu) będą przetwarzane i przechowywane do czasu odwołania tej zgody.

Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały pobrane, a po tym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

Komu możemy przekazać i powierzyć Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Ponadto w zależności od kategorii osób, których dane przetwarzamy, dane osobowe mogą być powierzone podmiotom, z którymi podpisaliśmy umowę powierzenia danych, w tym:

 • podmiotowi dostarczającemu i wspierającemu biblioteczny system komputerowy w celu obsługi użytkowników,
 • podmiotom współpracującym przy realizacji projektów,
 • firmom windykacyjnym,
 • firmom szkoleniowym,
 • firmom ubezpieczeniowym.

Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych osobowych?

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do pozostania użytkownikiem bądź pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze, albo do zawierania i realizacji umów z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworze.

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
 • usunięcia danych (zob. art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania (zob. art. 18 RODO);
 • przenoszenia danych – w tym jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody (zob. art. 20 RODO);
 • cofnięcia zgody (jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody) w dowolnym momencie;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zob. art. 21 RODO).

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.