Masz Głos, Masz Wybór to ogólnopolska akcja angażująca obywateli oraz władze do dialogu i współpracy, ponad podziałami i sympatiami politycznymi. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze w roku 2015 podjęła wyzwanie i przystąpiła do akcji Masz Głos, Masz Wybór i wybrała do realizacji ścieżkę działania 'Lepsze instytucje'.

masz glos

Chcemy zmieniać się dla was! Otwieramy się na głos osób, które są zainteresowane korzystaniem z naszej oferty! Obserwujcie nasz profil na FB oraz stronę internetową i uczestniczcie w działaniach organizowanych pod szyldem akcji „Masz głos, masz wybór”, aby wspólnie wypracować propozycje zmian w działaniu naszej biblioteki.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

Ankiety
(maj)

Przeprowadzenie ankiet mających na celu określenie obszarów w działalności biblioteki, które w danej grupie wiekowej są problemowe. Proponowane obszary: pracownicy, księgozbiór, promocja działań, oferta kulturalna.

Realizacja

Ocenie poddano pracowników, księgozbiór, ofertę kulturalną oraz promocję biblioteki. Podczas badań wprowadzono podział na cztery grupy wiekowe: do lat 15; 15-24 lata, 24-40 lat; +40 lat.

masz glos 1 1 masz glos 1 2

Szczegółowa analiza znajduje się w załączniku.

Odnosząc się do wyników stwierdzić można, że MBP w Jaworze jest postrzegana w środowisku jako dobrze prosperująca, w każdej z badanych sfer.
Cieszymy się ogromnie, że pracownicy w badaniu ankietowym zostali ocenieni dobrze, zbierając najlepsze noty ze wszystkich badanych elementów.
Księgozbiór praktycznie w każdej z grup wiekowych ma przewagę ocen 4-punktowych, pojawiają się także oceny niższe. Stwarza to sytuację, że tematowi zadowolenia czytelników z zasobów biblioteki należy się dokładniej przyjrzeć.
Swoją uwagę skierujemy również na pozostałe elementy tj. oferta i promocja działań. Wykresy obrazują, że w większości mają one przewagę ocen dobrych, ale występowanie skrajnych ocen, nawet w niewielkim stopniu pozwala nam sądzić, że są rzeczy, które wymagają zmian.
W drugim etapie będziemy próbowali dowiedzieć się, czego jaworzanom brakuje w naszej bibliotece.

Zainspiruj nas… - Akademia pomysłów
(czerwiec - wrzesień)

Po analizie ankiet działania pogłębiające informacje o problemowych sferach w działalności biblioteki. Zbieranie informacji od mieszkańców przy wykorzystaniu metody niedokończonych zdań, ścianki z pytaniami, pytań na sznurku.

Realizacja

Wykorzystując metodę niedokończonych zdań zapytaliśmy jaworzan w różnym wieku o to, czego brakuje im w bibliotece.
Zwrotne informacje zbieraliśmy podczas różnorodnych działań wpisanych w plan pracy kulturalnej biblioteki i staraliśmy się wykorzystać okazje, kiedy gromadzili się aktywni czytelnicy biblioteki. Aby wyniki tej formy badań były pełniejsze postanowiliśmy udać się do szkół gimnazjalnych w Jaworze, by podczas przerw w zajęciach poprosić uczniów o ustosunkowanie się do informacji zamieszczonej na przygotowanej przez nas tablicy.

Podczas trwania akcji uczestnicy musieli dokończyć zdanie: „W bibliotece brakuje mi…
Większość odpowiedzi byłą sensowna i jest dla nas wskazówką. Choć zdarzało się, że podejście do akcji było mniej poważne i otrzymaliśmy również sygnały, że brakuje młodym czytelnikom np. darmowej pizzy.
Wśród poważnych odpowiedzi najczęściej powtarzają się:
- …jeszcze więcej spotkań autorskich,
- …więcej nowości książkowych,
- …kącika kawowego,
- …seansów filmowych,
- …tytułów czasopism,(np. CD-Action),
- …zasięgu powiatowego (osoby spoza powiatu jaworskiego zgodnie z regulaminem zobowiązane są zapłacić kaucję za wypożyczane zbiory),
- …kącika z kwiatami,
- …zajęcia o lekturach,
- …więcej spotkań z psychologiem itp.,
- …spotkania z władzami,
- …mi biografii sławnych pisarzy i kompozytorów,
- …ekspresu do kawy,
- …więcej zajęć bibliotecznych (odpowiedź ucznia gimnazjum),
- …lektur,
- …audiobooków,
- …kanapy (wygodnego miejsca do przesiadywania i korzystania ze zbiorów na miejscu),
- …zajęcia - inne podejście do tematu lektur,
- …otwartości do ludzi,
- …pracy w młodzieżą,
- …wydłużenia regulaminowego czasu korzystania komputera w celu rozrywkowym (który w tym momencie wynosi 30 minut).

Sporo osób stwierdziło, że:
- …jest dobrze, tak jak jest,
- …niczego (nie brakuje).

Dodatkowym elementem naszych badań była ankieta - nieco bardziej rozbudowana niż pierwsza, która oceniała jedynie cztery sfery działalności biblioteki. W arkuszu, który został teraz wykorzystany pytaliśmy o częstotliwość korzystania z biblioteki i różnych jej ofert, prosiliśmy o ocenę różnych form zbiorów bibliotecznych, poziom zaspokojenia potrzeb, ocenę poziomu obsługi czytelników oraz estetyki pomieszczeń biblioteki. Była także możliwość dłuższej wypowiedzi w zakresie poszerzenia zbiorów, wzbogacenia oferty, braków w bibliotece oraz ogólnego spełniania oczekiwań.
Łącznie wypełniono 47 takich ankiet. Najczęściej zgłaszane uwagi:
- bieżące nowości książkowe z naciskiem na: literaturę kobiecą, publikacje dotyczące regionu, książki z dużymi literami, książki podróżnicze, literaturę popularno-naukową z zakresu pedagogiki i prawoznawstwa, medycyny, lektury szkolne, fantastyka oraz prasę codzienną, czasopisma podróżnicze, prasę obcojęzyczną,
- kącik kawowy - miejsce, gdzie można kupić kawę, herbatę i na miejscu, przy stoliku poczytać prasę,
- zaaranżowanie tarasu na filii, aby w sezonie letnim stały tam stoliki i była możliwość właśnie w takiej scenerii korzystania z zasobów biblioteki bez wypożyczania ich na zewnątrz,
- estetyka podłogi i toalet na filii,
- regały i meble - książki są zbyt ciasno poumieszczane, a regały niepraktyczne, ponieważ ciężko niektórym z czytelników sięgać na najniższe i najwyższe półki,
- winda, bo jej brak utrudnia korzystanie w pełnym zakresie z zasobów biblioteki przez osoby starsze, niepełnosprawne, matki z małymi dziećmi, wózkami.
- zbyt mała ilość działań z oferty kulturalnej: spotkań autorskich, zajęć popołudniowych dla dzieci, spotkań dla rodziców z dziećmi, spotkań autorskich, okolicznościowych spotkań z uroczystościami państwowymi np. Dzień Sybiraka, czegoś dla seniorów, spotkań z podróżnikami, koncertów np. na dziedzińcu biblioteki.

Szczegółowa analiza znajduje się w załączniku.

Akcję uważamy za udaną. Uzyskane wskazówki są dla biblioteki torem, na który muszą wejść jej przyszłe działania, żeby zwiększyć poziom zadowolenia czytelników.
Kolejnym krokiem w akcji będzie zorganizowanie debaty, podczas której nastąpi prezentacja wyników uzyskanych podczas wcześniejszych działań oraz próba opracowania katalogu propozycji działań w kierunku zmian, które będą realne do wykonania.

Przygotowania do warsztatów przyszłościowych
(październik)

Rozpoczęcie przygotowań do spotkań realizowanych metodą warsztatów przyszłościowych.

Warsztaty przyszłościowe
(listopad/grudzień)

Warsztaty składające się z czterech faz, w których biorą udział przedstawiciele lokalnej społeczności, a moderator kieruje dyskusją mającą doprowadzić do stworzenia wspólnej wizji wraz z ogólnym planem działań w określonym obszarze.
Faza przygotowawcza nakreśla temat warsztatów i pozwala zapoznać się ze sobą i ogólnymi regułami spotkania.
Faza krytyki to poszukiwanie negatywnych cech podjętego problemu, słabych stron i problemów, które należy rozwiązać, a także krytyka dotychczas podjętych działań.
Faza utopii to próba znalezienia idealnego rozwiązania dla wszystkich problemów postawionych w fazie krytyki, próba odpowiedzenia na wszystkie określone potrzeby i zidentyfikowane problemy bez brania pod uwagę żadnych ograniczeń, które uniemożliwiałyby ich realizację.
Faza realizacji to przełożenie wizji stworzonej w poprzedniej fazie warsztatu na konkretne i realistyczne plany działania. Rozwiązania powinny opierać się na dostępnych dla danej społeczności zasobach oraz określać, kto i w jaki sposób powinien dane działanie realizować.

Doklej się! - Plan działań biblioteki
(grudzień)

Opracowanie planu działań biblioteki na podstawie wyników warsztatów przyszłościowych przy zastosowaniu metody 'Doklej się!' do oceny zgłoszonych propozycji działań.

Akcję Masz Głos, Masz Wybór organizują Fundacja im. Stefana Batorego oraz partnerzy: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (PZR), Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES.

Więcej informacji można znaleźć na http://www.maszglos.pl/.