W wirtualnej czytelni Ibuk Libra można znaleźć książki popularno-naukowe prawie na każdy temat. Dzisiaj przedstawiamy te, które poruszają temat przepisów prawa pracy oraz tych dotyczących rodziny.

Fragment plakatu akcji "Ibuk Libra - dla głodnych wiedzy"

Nieznajomość prawa szkodzi - to stara łacińska sentencja wyrażająca jedną z podstawowych zasad prawa. Lepiej więc mieć się na baczności i co nieco poczytać. Zawsze pod ręka dostępne są dla naszych czytelników publikacje na platformie Ibuk Libra.

Świadomość praw i obowiązków to przede wszystkim ochrona przed poważnymi i często kosztownymi reperkusjami naszych działań. Dlatego polecamy sięgnięcie po najnowszy "Kodeks Pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami".
Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w prawie pracy dotyczące postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Objaśnia również zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r., wprowadzone do Kodeksu pracy z inicjatywy Prezydenta RP, ułatwiające pracownikom realizację uprawnień pracowniczych w zakresie równego traktowania pracowników, ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingu, wydawania świadectw pracy i terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Uwzględnia też zmiany dostosowujące przepisy Kodeksu pracy do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych (rozporządzenie RODO), które weszły z życie 4 maja 2019 r.

Z kolei monografia Katarzyny Serafin "Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy" dotyczy szeroko rozumianej ochrony rodziny na gruncie przepisów prawa pracy.
W książce poruszane są biologiczne, społeczne i ekonomiczne płaszczyzny funkcjonowania rodziny. Autorka przedstawia przepisy prawa międzynarodowego i europejskiego oraz ustawodawstwo wybranych państw obcych. Analizuje także zakres ochrony rodziny w prawie polskim - zarówno w Konstytucji RP, jak i w prawie pracy.
W monografii znaleźć można informacje dotyczące różnych sytuacji życiowych związanych z rodziną - ciąża i macierzyństwo, opieka nad dzieckiem oraz innymi członkami rodziny, czy też bycie rodzicem dziecka z niepełnosprawnością.

Szczególne wsparcie przysługuje osobom z niepełnosprawnościami. Można o tym przeczytać w książce Macieja Borskiego "Publiczne formy wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami".
Zasadniczym celem opracowania jest próba ukazania poszczególnych form wsparcia, jakiego państwo udziela osobom z niepełnosprawnościami. Dotyczy to różnych etapów, na których świadczona jest pomoc - od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziców, poprzez wsparcie mieszkaniowe i aktywizację zawodową, po pomoc opiekunom w codziennej opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.
W pracy zawarta jest analiza poszczególnych etapów formalizacji reguł pomocy społecznej - oczekiwania, celowość, efektywność, uwzględnianie dynamiki zmian społęcznych. Jest też ich weryfikacja. Książka stanowi wyraz refleksji nad sposobem tworzenia prawa dotyczącego wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Na koniec jeszcze jedna pozycja. Tym razem poruszająca zagadnienia prawne dotyczące zapewnienia opieki dziecku, które nie może oczekiwać tego od swoich rodziców.
"Rodzina zastępcza" Karoliny Walancik-Ryby to monografia, która umiejętnie łączy zagadnienia teoretyczne z praktycznymi. Omawia różne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce - ich ramy prawne, obowiązki, wsparcie, ale także skutki niewłaściwego wykonywania swoich obowiązków. Poświęca też wiele uwagi różnicom w traktowaniu przez przepisy prawa rodzin zawodowych i niezawodowych, a rodzin spokrewnionych, których w naszym kraju jest najwięcej.