Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2018

Pobierz regulamin w wersji pdf.

Pobierz listę książek obcojęzycznych dostępnych na czytnik.

 1. Czytnik e-booków można wypożyczyć w Dziale Udostępniania dla Dorosłych - Multimedia.
 2. Z usługi wypożyczania czytnika mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną.
 3. Czytnik można wypożyczyć na okres 1 miesiąca z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejny miesiąc, o ile nie został zamówiony przez kogoś innego.
 4. Przy wypożyczaniu czytnika korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1.
 5. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów wykorzystywanych na czytniku przez użytkowników.
 7. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych i wgranych na nim e-booków tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Użytkownik nie może i nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytników i wgranych na niego e-booków w całości lub we fragmentach,
  2. modyfikacji treści e-booków,
  3. komercyjnego wykorzystania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowej,
  4. udostępniać czytnika innym osobom.
 8. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki wszelkie wgrane przez użytkownika pliki muszą być usunięte, a czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym czytelnikowi, a także z kompletem e-booków wgranym przez pracownika Biblioteki.
 9. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu czytnika wynosi 1 zł za dzień.
 10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czytnika Użytkownik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości:
  1. 500 zł za czytnik Pocket Book Touch Lux 3,
  2. 65 zł za etui ochronne,
  3. 35 zł za ładowarkę wraz z przewodem.

Załącznik nr 1
do Regulaminu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze

OŚWIADCZENIE

Dotyczy wypożyczenia czytnika e-booków o nr inwentarzowym BIBL. III 5/179 wraz z z ładowarką, przewodem i etui

Nazwisko i imię:              …….…………………………………

Nr karty bibliotecznej:      ………………………………….……

Data wypożyczenia:         ……………………………………….

Data zwrotu:                    …………………………………….…

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu wypożyczania czytnika e-booków w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze.

 1. Oświadczam, iż w przypadku zgubienia, kradzieży a także zniszczenia lub uszkodzenia czytnika lub akcesoriów przynależnych do czytnika poniosę pełną odpowiedzialność finansową w kwocie odpowiadającej wartości zniszczonych lub zagubionych akcesoriów, bądź koniecznych napraw.
  Kwota należna w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika:
  -     Czytnik Pocket Book Touch Lux 3 - 500 zł,
  -     Etui - 65 zł,
  -     Ładowarka z przewodem - 35 zł.
 2. Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczanego urządzenia i:
  1. nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu
  2. stwierdzam następujące usterki/braki:
   ……………………………………………………………………………………………………...
   ……………………………………………………………………………………………………...
   ……………………………………………………………………………………………………...
 3. Oświadczam, iż zwrócę czytnik z taką samą zawartością pamięci, jak w momencie wypożyczenia.

 ………………………                                                                    ………………………

Podpis Bibliotekarza                                                                      Podpis Użytkownika