Tekst opracowany na podstawie artykułu „Bibliografia załącznikowa i przypisy bibliograficzne” Danuty Sebastjan i Urszuli Tobolskiej zamieszczonego w „Poradniku Bibliotekarza” Nr 3/2005.

Redagowanie przypisów bibliograficznych

Cytowanie w tekście

  • cytaty należy przytaczać w posatci oryginalnej, nadanej przez autora
  • skracając cytat, opuszczone fragmenty lub pojedyncze wyrazy cytowanego tekstu należy zaznaczyć trzema kropkami ujętymi w nawias okrągły (…)
  • wszelkie uzupełnienia wprowadzone do tekstu cytowanego należy ujmować w nawiasy kwadratowe
  • w przypadku, gdy istnieją kolejne wydania danej książki, cytować należy zawsze z wydania ostatniego
  • jeżeli jakiś tekst opublikowano zarówno w czasopiśmie, jak i w książce, należy go cytować z książki, a nie z czasopisma
  • powinno się unikać nadmiernej ilości cytatów
  • do każdego cytatu należy podać informację bibliograficzną, czyli źródło, z którego zaczerpnięto cytat

Zaznaczanie cytatów

  • cytowany tekst należy zaznaczyć przez użycie cudzysłowu
  • jeżeli w cytowanym tekście występują fragmenty ujęte w cudzysłów, należy dla jego wyróżnienia zastosować cudzysłów francuski «…» lub zaznaczyć pojedynczymi przecinkami '…'

Powiązanie przypisów z tekstem

  • przypisy powinny być łączone z tekstem za pomocą odnośników (odsyłaczy) cyfrowych w postaci cyfry arabskiej
  • odsyłacz cyfrowy zaznacza się w tekście głównym na końcu cytowanego tekstu
  • numer odnośnika pisze się czcionką podwyższoną o pół stopnia
  • w dziełach zawierających wiele liczb wskazane jest ujmowanie odnośników cyfrowych w nawiasy
  • w języku polskim kropka jest zawsze znakiem kończącym zdanie, stawiamy ją po zamknięciu cudzysłowu i po numerze odsyłacza
  • obowiązuje numeracja ciągła w całym tekście artykułu
  • w dziełach o dużej ilości przypisów odnośniki mogą mieć numerację ciągłą w obrębie poszczególnych rozdziałów
  • dopuszcza się użycie innego odsyłacza, np. w postaci gwiazdki, gdy przypisy występuja sporadycznie
  • dopuszcza się różnicowanie liczby gwiazdek, jeżeli liczba tak oznaczonych przypisów nie przekracza trzech na jednej stronie

Lokalizacja przypisów bibliograficznych w obrębie publikacji

  • zaleca się wprowadzanie przypisów u dołu strony
  • tekst główny należy oddzielić od przypisów linią ciągłą
  • ten sam numer, który znajduje się w tekście głównym, powinien być powtórzony na dole strony przy odpowiednim przypisie
  • numer w przypisie zaleca się pisać z wcięciem, obejmującym np. 5 znaków, czcionką podwyższoną o pół stopnia
  • po numerze w przypisie nie stawiamy kropki ani nawiasów
  • przypisy u dołu strony powinny być zapisane mniejszą czcionką niż tekst główny
  • dopuszcza się umieszczanie przypisów na końcu rozdziału
  • dopuszcza się umieszczanie przypisów na końcu dzieła; wówczas należy je umieszczać przed bibliografią załącznikową; kolejne pozycje należy zaznaczać kolejnymi numerami; po każdym numerze powinna być umieszczona kropka; kolejność wymieniania pozycji literatury, do której istnieją odwołania w tekście, powinna odpowiadać alfabtycznemu spisowi nazwisk autorów; dopuszcza się jednak układ numeryczny wg kolejności cytowania opisywanych dokumentów w tekście dzieła
  • jeśli odwołujemy się do kilku prac tego samego autora, zaleca się wymieniać prace starsze przed nowszymi
  • bibliografia załącznikowa ma zakres szerszy od przypisów bibliograficznych

Redagowaniepozycji przypisów bibliograficznych

  • pierwszy odsyłacz do książki czy artykułu powinien zawierać wszystkie wymagane elementy opisu bibliograficznego dokumentu
  • w przypadku ponownego odwołania sie do dokumentu już opisanego, jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą tej samej pracy, należy zamiast pełnego opisu stosować oznaczenie: op.cit. lub tamże. lub ibid., po którym następują numery stron, np.:


    1 Op.cit. s. 3-6.
    2 Tamże. s. 12.
    3 Ibid. s. 10

  • jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą tej samej pracy, a dodatkowo powoływany tekst umieszczony jest na tej samej stronie, co w przypisie poprzedzającym, należy stosowac jedynie określenia tamże. lub loc.cit., bez podawania numeru strony
  • jeżeli powołujemy się na dokument wymieniony w jednym z przypisów wcześniejszych, należy powtórzyć początkowe elementy opsiu tego dokumentu, np. nazwę autora i tytuł lub początek tytułu danej książki, dodając numer odpowiedniej stronicy, np.:


    1 JANKOWSKI, Kazimierz. Ekonomika… s. 33.
     
  • jeżeli powołujemy się na dokument wymieniony w jednym z przypisów wcześniejszych, który jest jedyna cytowaną pracą autora, należy wymienić nazwę autora , dodając numer odpowiedniej stronicy, np.:


    1 JANKOWSKI, Kazimierz. s. 33.
     
  • w przypisie bibliograficznym umieszczonym u dołu stronicy można podać jedynie te elementy, których nie zawiera iformacja o cytowanym dokumencie w tekście głównym np.: Stwierdzenie to powtórzył prof. Witold Doroszewski we wstępie do wydanego pod jego redakcją „Słownika poprawnej polszczyzny” 1:


    1 Warszawa 1973, s. IX.